Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie sędziego złożonego w oparciu o art. 41 § 1 KPK SK 6/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 42 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 534.; dalej: k.p.k.) w zw. z art. 459 § 2 k.p.k. w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na postanowienie Sądu w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o wyłączenie sędziego od udziału w sprawie jako niezgodny z art. 176 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 78 Konstytucji w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji i w zw. z art. 2 Konstytucji.