Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana warunków finansowania działalności egzekucyjnej - nowelizacja ustawy o kosztach komorniczych K 19/20

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 4 zdanie 2, art. 7 ust. 2 i ust. 5 w związku z art. 21, art. 25 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 28, art. 34 ust. 1, art. 35, art. 40, art. 42, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 20 marca 1952 r.;
2) art. 6 w związku z art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 1 powołanego w punkcie 1 Protokołu,
3) art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych w zakresie „w jakim pomija obowiązek uiszczenia przez wierzyciela opłaty od wniosku o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych” z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP,
4) art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP,
5) art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP,
6) art. 21 ust. 1 zdanie 3 i 4, art. 16 ust. 4, art. 27 ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych z „zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych” wyrażoną w preambule oraz z art. 2 w związku z art. 45 Konstytucji RP,
7) art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych w zakresie „wyrażonego w tym przepisie prawa do wykonywania prawomocnego wyroku sądu” z „zasadą rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych” wyrażoną w preambule w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 45 Konstytucji RP,
8) art. 6 w związku z art. 5 oraz art. 7 ust. 2, art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych z art. 2 Konstytucji RP,
9) art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 20, art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.