Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Likwidacja ośrodków adopcyjno-opiekuńczych; kryteria tworzenia ośrodków adopcyjnych; wysokość kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych. K 12/12

O zbadanie zgodności:

1) przepisu art. 244 ust. 4 i przepisu art. 245 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z:

a) przepisem art. 18 Konstytucji RP, w zakresie stworzenia stanu dyskryminacji rodzin chcących skorzystać z procedury adopcyjnej, przez likwidację ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, czego skutkiem są drastyczne utrudnienia w zlecaniu podmiotom dotychczas prowadzącym publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze procedur adopcyjnych zmierzających do przysposobienia, powodując tym znaczne zmniejszenie ilości przeprowadzanych adopcji, podczas gdy gwarantuje się w normach konstytucyjnych bezwzględną opiekę i pełną ochronę rodzicielstwa przez Rzeczpospolitą Polską;

b) przepisem art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, w zakresie pogwałcenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa każdego podmiotu, co wyraża się w obowiązku równego traktowania każdego przez władze publiczne oraz zakazu dyskryminowania m.in. w życiu społecznym z jakichkolwiek przyczyn, poprzez przyjęcie niejednolitych kryteriów tworzenia ośrodków adopcyjnych różnicując dla publicznych ośrodków adopcyjnych limit, potrzebny dla dalszego ich funkcjonowania, na poziomie 10 zakończonych przysposobieniem procedur adopcyjnych w 2010 roku, podczas gdy dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych przyjęto limit przeprowadzenia aż 20 procedur adopcyjnych w 2010 roku, zakończonych przysposobieniem, co w efekciespowodowało dyskryminację podmiotów dotychczas prowadzących niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, a przecież zarówno jedne jak i drugie działają dla tożsamych celów i w jednakowych realiach środowiskowych.

2) przepisu art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z:

a) przepisem art. 32 ust 1 i 2 Konstytucji RP, w zakresie naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa każdego podmiotu oraz równego traktowania każdego przez władze publiczne poprzez nieuprawnione zróżnicowanie kwot świadczeń na pokrycie tych samych kosztów utrzymania dziecka dla rodzin zastępczych spokrewnionych w wysokości 660 zł miesięcznie, podczas gdy rodzinom zastępczym niezawodowym, zawodowym i rodzinnym domom dziecka ustawa gwarantuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w nich dziecka w kwocie miesięcznej równej 1000 zł;