Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przekazywania dokumentów z wyborów do archiwów państwowych U 4/15

Wniosek o zbadanie zgodności:
A) § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów z przepisami art. 2 w związku. z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, oraz art. 8 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim przepis rozporządzenia określa warunki i tryb brakowania niektórych dokumentów z głosowania, podczas gdy z przepisu art. 8 § 1 Kodeksu wyborczego wynika, że wszystkie dokumenty z wyborów powinny być przekazywane do archiwów państwowych, przy czym delegacja ustawowa wyrażona w art. 8 § 2 Kodeksu wyborczego zezwala jedynie na określenie w rozporządzeniu sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów, bez ich różnicowania na podlegające archiwizacji bądź brakowaniu (zniszczeniu). W rezultacie treść kwestionowanego § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia wykracza poza zakres szczegółowego upoważnienia ustawowego i jest sprzeczna z wolą ustawodawcy;
B) § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów z przepisami art. 2 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 8 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim zezwala na brakowanie drugiego egzemplarza dokumentów z wyborów przechowywanego przez wójta, starostę lub marszałka województwa, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, podczas gdy z treści przepisu art. 8 § 1 Kodeksu wyborczego wynika, że wszystkie dokumenty z wyborów powinny być przekazywane do archiwów państwowych, przy czym delegacja ustawowa wyrażona w art. 8 § 2 Kodeksu wyborczego zezwala jedynie na określenie w rozporządzeniu sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów, bez ich różnicowania na podlegające archiwizacji bądź brakowaniu (zniszczeniu). W rezultacie treść kwestionowanego przepisu wykracza poza zakres szczegółowego upoważnienia ustawowego i jest sprzeczna z wolą ustawodawcy wyrażoną w Kodeksie wyborczym;
C) § 13 ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów z przepisami art. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 8 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim zezwala na to, aby niektóre z dokumentów z wyborów w ogóle nie były przekazywane do archiwów państwowych i następnie podlegały procesowi brakowania, co jest niezgodne z wolą ustawodawcy, który wskazał w art. 8 § 1 Kodeksu wyborczego, że wszystkie dokumenty z wyborów powinny być przekazywane do archiwów państwowych, i jednocześnie nie przewidział możliwości ich niszczenia. W rezultacie treść kwestionowanych przepisów rozporządzenia wykracza poza zakres szczegółowego upoważnienia ustawowego i jest sprzeczna z wolą ustawodawcy wyrażoną w Kodeksie wyborczym;
D) § 16 ust. 1 i § 17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów z przepisami art. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 8 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim zezwala na to, aby niektóre z dokumentów z wyborów w ogóle nie były przekazywane do archiwów państwowych i następnie podlegały procesowi brakowania, co jest niezgodne z wolą ustawodawcy, który wskazał w art. 8 § 1 Kodeksu wyborczego, że wszystkie dokumenty z wyborów powinny być przekazywane do archiwów państwowych, i jednocześnie nie przewidział możliwości ich niszczenia. W rezultacie treść kwestionowanych przepisów rozporządzenia wykracza poza zakres szczegółowego upoważnienia ustawowego i jest sprzeczna z wolą ustawodawcy wyrażoną w Kodeksie wyborczym.