Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchylenie przez Sąd Najwyższy orzeczenia kasatoryjnego sądu drugiej instancji SK 3/21

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 386 § 4 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przyjmuje, że „istotą sprawy jest tylko żądanie pozwu (wniosku w sprawie nieprocesowej)” z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.