Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana granic powiatu U 5/04

O stwierdzenie, że § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta jest niezgodny z: - art. 2, art. 7, art. 15, art. 170 Konstytucji RP; - Preambułą do Konstytucji RP w zakresie, w jakim odnosi się ona do zasady współdziałania władz i dialogu społecznego oraz zasady pomocniczości; - art. 3 i art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, ratyfikowanej przez Polskę i w konsekwencji także z art. 9, art. 91 ust. 2 w związku z art. 241 ust. 1 Konstytucji RP; - art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; - art. 3a i art. 3b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym; o stwierdzenie, że § 1 pkt 4a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta jest niezgodny z art. 2, art. 7, art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1, art. 92 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 4, art. 4a i art. 4b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;