Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zagranicznych w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę w stosunku do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym SK 11/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1. Art. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 1-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w związku z § 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym w przypadku, gdy strony stosunku pracy nie określiły zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zagranicznych, w tym ryczałtów za noclegi, w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę, z art, 2, art. 21, art. 32, art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 190 ust 1-3 Konstytucji RP;

2. Art. 775 § 1-5 ustawy - Kodeks pracy wymienionej w pkt 1 w związku z § 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowy w przypadku, gdy strony stosunku pracy nie określiły zasad zwrotu kosztów podróży służbowych zagranicznych, w tym ryczałtów za noclegi, w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę, z art. 2, art. 21, art. 32, art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 190 ust. 1-3 Konstytucji RP.