Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej P 13/17

Pytanie prawne:

czy brak właściwej regulacji prawnej w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie, w jakim ustawa ta, nie przewiduje wyjątkowo uzasadnionej możliwości potwierdzenia pełnienia funkcji spokrewnionej rodziny zastępczej osobie, która nie spełnia wszystkich przesłanek i wymagań przewidzianych w art. 42 tej ustawy, jeżeli za takim powierzeniem pieczy zastępczej przemawia dobro dziecka jest zgodne z art. 2, art. 32 oraz art. 72 Konstytucji RP, a także z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.