Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lasy Państwowe K 9/14

Wniosek w sprawie zgodności:
A) ustawy z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o lasach w całości z przepisami art. 2 w związku z art. 118 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie niezasadnego odstąpienia od przedstawienia pełnego i wyczerpującego sprawozdania, co do skutków społecznych, gospodarczych i ekonomicznych wykonania uchwalonej nowelizacji, konsekwencją czego było ograniczenie się do przyjęcia, że proponowane zmiany zwiększą wpływy do budżetu państwa. Tymczasem zaniechano dokonania analizy funkcjonowania, przyszłych inwestycji i kondycji finansowej Lasów Państwowych w kolejnych latach przy uwzględnieniu konieczności ponoszenia nałożonych na Lasy Państwowe świadczeń publicznych w postaci wpłat do budżetu państwa. Bazując na powierzchownych ustaleniach uznano, że regulacja ta nie będzie oddziaływać na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ani na rozwój regionów. Pierwotna treść uzasadnienia projektu i oceny skutków regulacji ujawnia bowiem, że podane ustalenia zostały dokonane przy założeniu, że sprzedaż drewna utrzyma się na poziomie zbliżonym do wyników z lat poprzednich. Brak jestem zatem oceny wysokości wpływów do budżetu i wpływu przedmiotowych obciążeń fiskalnych na kondycję finansową Państwowych Lasów przy odmiennych prognozach w zakresie wysokości sprzedaży drewna;
B) ustawy z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o lasach w całości z przepisami art. 1, art. 2, art. 7 i art. 20 Konstytucji RP m.in. w związku z naruszeniem przy stanowieniu skarżonej ustawy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych  oraz przepisów Regulamin v Rady Ministrów oraz Regulaminu Sejmu, w zakresie w jakim, w odniesieniu do projektu zaskarżonej ustawy o zmianie ustawy o lasach, przeprowadzono pozorne konsultacje społeczne oraz uniemożliwiono udziału podmiotom zainteresowanym jej stanowieniem, a także w zakresie, w jakim skarżona ustawa, wbrew przepisowi art. 7 Konstytucji, została uchwalona z rażącym naruszeniem przepisów prawa powszechnego i wewnętrznego;
C) ustawy z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o lasach w całości z przepisami art. 5, art. 22 oraz art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie: w jakim zaskarżone przepisy uniemożliwiają Lasom Państwowym prowadzenie w ramach  gospodarki  leśnej   działań,  ukierunkowanych na realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu, a także w tym zakresie, w jakim ograniczają im prowadzenie działalności rozwojowej oraz operacyjnej, a tym samym uniemożliwiają funkcjonowanie zgodnie z zasadą trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, nakładającą na Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” obowiązek: (1) utrzymania oraz wzmagania różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych oraz innych ekosystemów przyrodniczych pozostających z ekosystemami leśnymi w związkach funkcjonalnych, (2) wzmagania funkcji lasów jako naturalnego zbiornia węgla organicznego, (3) wykorzystywania lasów jako narzędzia ochrony i kształtowania różnych elementów środowiska naturalnego, a także (4) dokonywania różnych świadczeń społecznych (takich jak świadczenia rekreacyjne, w tym obejmujące zbiór jagód i grzybów);
D) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 roku o zmianie ustawy o lasach z przepisami art. 2 i art. 22 Konstytucji RP w zakresie w jakim zaskarżony przepis działa wstecz i powoduje konfiskatę dochodów Lasów Państwowych uzyskanych w latach poprzednich, w rezultacie czego zakłóca funkcjonowanie tego przedsiębiorcy i uniemożliwia prowadzenie działalność gospodarczej w sposób zapewniający realizację zadań ustawowych, w tym realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;
E) art. 1 pkt 4 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach z przepisami art. 2, art. 7, art. 21 oraz 22 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie: w jakim wskazane przepisy powodują, że ponoszenie świadczeń publicznych wykreowanych w odniesieniu do Lasów Państwowych ograniczają wolność prowadzenia działalności gospodarczej oraz skutkuje nierównością Lasów Państwowych w stosunku do innych podmiotów gospodarki narodowej;
F) art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach z przepisami art. 2 i art. 7 Konstytucji RP w zakresie: w jakim zaskarżony przepis został sformułowany w sposób niedookreślony, co nie pozwala na jednoznaczną identyfikację uprawnień Ministra Środowiska oraz przepisów proceduralnych na podstawie, których będzie on wykonywał powierzone mu zadania.