Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Drogi publiczne; zasady przygotowania i realizacji inwestycji. SK 17/13

O zbadanie zgodności:

1. art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z przepisami Konstytucji RP, a to art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, w zakresie w jakim ustawodawca nie uregulował przesłanki materialno-prawnej "niezbędności danej nieruchomości na realizację inwestycji celu publicznego” dającej organom administracji publicznej instrument do kontroli wniosku inwestora inwestycji drogowej w zakresie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, a co za tym idzie niezbędności wywłaszczenia danej nieruchomości dla realizacji celu publicznego;

2. art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z przepisami Konstytucji, a to z art. 2, art. 20, ar. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, w zakresie w jakim regulacja tego przepisu oraz przyjmowana na jego gruncie interpretacja prowadzi do uznania, że w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, nie stosuje się art. 112 ust. 3 ustawy z dnia o gospodarce nieruchomościami (przesłanki niezbędności nieruchomości dla realizacji inwestycji drogowej);

3. art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z przepisami Konstytucji RP, a to art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3, w zakresie w jakim wykładnia wyżej wymienionych przepisów prowadzi do uznania, że wojewoda w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest związany wnioskiem inwestora w ten sposób, że poza jego oceną pozostaje kwestia zasadności przyjętych rozwiązań co do lokalizacji inwestycji drogowej oraz że analiza przebiegu inwestycji powinna być dokonywana nie w postępowaniu w przedmiocie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ale w postępowaniu w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia;