Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konieczność zawarcia umowy na piśmie przez wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcą pod rygorem nieważności. P 105/08

Czy artykuły 647, 6471 § 4 oraz 658 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny zgodne są z art. 2 Konstytucji RP;