Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek zwrotu kosztów przez NFZ za udzielone świadczenie zdrowotne na rzecz podmiotu leczniczego, który udzielił świadczenia zdrowotnego pacjentowi potrzebującemu natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia nie będącemu świadczeniobiorcą opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. SK 5/18

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 i art. 14 oraz art. 50 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie, w jakim nie nakładają na Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministra Zdrowia lub Skarb Państwa obowiązku zwrotu kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych na rzecz podmiotu leczniczego, który udzielił świadczenia zdrowotnego pacjentowi potrzebującemu natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia nie będącemu świadczeniobiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z:

- art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP,
- art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.