Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie w sprawach gospodarczych - zwrot pism procesowych bez wezwania do uzupełnienia braków formalnych. SK 28/08

O zbadanie zgodności art. 4798a § 5 zdanie ostatnie ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, dodanego ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim w postępowaniu w sprawach gospodarczych przewiduje, że sąd odrzuca zawierające braki formalne zarzuty od nakazu zapłaty, wniesione przez przedsiębiorcę reprezentowanego przez adwokata lub radcę prawnego, bez uprzedniego wezwania do ich uzupełnienia, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 78  w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;