Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania K 26/15

Wniosek o zbadanie:
1) art. 772 § 4 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy,
2) art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych w zakresie, w jakim uniemożliwia pracodawcy samodzielne podjęcie decyzji w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu nagród i premiowania, jeżeli organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy przedstawią wspólnie uzgodnione stanowisko w terminie 30 dni, z
art. 2, art. 20 w związku z art. 22, art. 32 ust. 1, art. 59 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 4 Konwencji nr 98 dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych przyjętej w Genewie dnia 1 lipca 1949 roku i art. 6 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku.