Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe; wysokość stawek minimalnych za czynności adwokackie przed organami sądowymi; wynagrodzenie kuratora procesowego P 24/14

Sprawa połączona z P 25/14 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 24/14)

Pytanie prawne czy:
1) art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
2) art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku - Prawo o adwokaturze jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
3) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu jest zgodne z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
4) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej jest zgodne z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
a ewentualnie - na wypadek stwierdzenia braku formalnych podstaw do udzielenia odpowiedzi na te pytania prawne zawarte w pkt. 3 i 4 postanowienia - czy:
5) § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
6) § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej  jest zgodny z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.