Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo energetyczne; zasady rozliczeń za energię elektryczną P 28/05

1. Czy art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim nie zawiera wystarczających wytycznych co do treści rozporządzenia wykonawczego oraz nie jest wystarcząjąco dookreślony, w szczególności w odniesieniu do zasad rozliczeń za energię elektryczna zakładów przesyłających energię elektryczną z przedsiębiorstwami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną na własne potrzeby;

2. Czy § 36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną jest zgodny z art. 64 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w zakresie w jakim reguluje kwestię zasad rozliczeń za energię elektryczną zakładów przesyłających energię elektryczną z przedsiębiorstwami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną na własne potrzeby;