Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów. P 111/08

Czy przepis § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów w części określającej wysokość stawki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu powszechnego jest zgodny z konstytucyjną zasada równości wobec prawa [art. 32 Konstytucji RP] i zasada sprawiedliwości społecznej [art. 2 Konstytucji RP] oraz z art. 7a pkt i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku, w części gwarantującej godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za prace o równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy, mając na względzie zasady ukształtowania warunków wynagrodzenia sędziów i asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych w art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych w związku z § 2 cytowanego rozporządzenia w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego;