Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za parkowanie P 9/03

1. Czy art. 7 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym jest zgodny z art. 92 Konstytucji RP;
2. Czy § 58 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w brzmieniu nadanym temu rozporządzeniu rozporządzeniem z 24 sierpnia 2000 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych jest zgodny z art. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym, a w szczególności, czy przepis ten może stanowić podstawę do ukarania za wykroczenie z art. 92 § 1 kw w wyniku nieopłacenia opłaty za parkowanie w strefie parkowania;