Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sądowa kontrola zgodności z prawem postanowień sędziego-komisarza P 2/07

- Czy przepis art. 82 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem postanowienia sędziego-komisarza stwierdzającego niedopuszczalność wpisu w księdze wieczystej lub rejestrze i stanowiącego podstawę wykreślenia przedmiotowego wpisu jest zgodny z art. 78 i z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

- Czy art. 82 w związku z art. 222 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie w jakim wyłącza możliwość wniesienia do sądu upadłościowego zażalenia na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu w księdze wieczystej jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz z art. 78 i z art. 176 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;