Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo autorskie. SK 43/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 64 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza prawa majątkowe podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez nie określenie zasad oraz granic ingerencji Komisji Prawa Autorskiego w korzystanie z tych praw;

2) art. 108 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 22 oraz art. 31 ust.1 oraz ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza wolność kontraktowania    podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez nieokreślenie zasad oraz granic ograniczenia   swobody   dysponowania   przysługującymi   im   autorskimi   prawami majątkowymi;

3) art. 108 ust. 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 oraz art. 78 w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza prawo do sądu podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez:

- nieokreślenie jednoznacznych zasad sądowego kwestionowania rozstrzygnięcia Komisji Prawa Autorskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- niewprowadzenie regulacji umożliwiającej uchylenie orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z powodu istotnych uchybień popełnionych przez Komisję w toku postępowania przed nią oraz orzekania;

- wprowadzenie regulacji uniemożliwiającej rozpoznanie roszczenia w przypadku wniesienia przez obie strony powództwa w trybie art. 108 ust. 7 tejże ustawy (kwestia zawisłości sporu);

o zbadanie zgodności:

1) art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 22, art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;

2) art. 108 ust. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 w związku z art. 2 Konstytucji RP;