Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów. P 119/08

Czy przepisy: art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2006 roku - Ustawa budżetowa na rok 2006, art. 16 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 25 stycznia 2007 roku - Ustawa budżetowa na rok 2007 i art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku - Ustawa budżetowa na rok 2008 w związku z art. 91 § 1 i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sadów powszechnych w zakresie w jakim przy ustaleniu wysokości kwoty bazowej dla sędziów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku i od 1 stycznia do 31 maja 2008 roku nie uwzględniają wskaźników jakimi podwyższane było przeciętne wynagrodzenie w sferze budżetowej;

oraz art. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogu społecznego, art 2 pkt 4 i 6 i art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw i art. 91 § 1 i 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie w jakim w toku prac nad projektami ustaw budżetowych na rok 2006, 2007 i na rok 2008 w składzie Trójstronnej Komisji negocjującej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń i kwoty bazowej w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej podstawę do ustalenia wynagrodzenia sędziego sądu powszechnego - pomijająpo stronie partnerów społecznych udział przedstawicieli sędziów, pozbawionychreprezentującej ich interesy organizacji związkowej

- są zgodne z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 173 oraz art. 178 ust. 1 i 2 Konstytucji RP - z uwagi na naruszenie zasady równowagi i współdziałania władz w procesie stanowienia prawa zapewniającego konieczne środki finansowa na wynagrodzenia sędziów na poziomie odpowiadającym godności ich urzędu oraz naruszenie zasady równości i niedyskryminacji pracowników sfery budżetowej w negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń przy opracowywaniu Budżetu Państwa w latach 2006, 2007 i 2008 skutkujące sprzecznym z zasadą sprawiedliwości społecznej niedoszacowaniem kwoty bazowej wynagrodzeń sędziów w proporcji do przeciętnych wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej;