Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady nadawania stopni naukowych; statut Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. SK 30/10

O zbadanie zgodności:

1) art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki rozumiany jako nie obligujący rady jednostki organizacyjnej do nadania stopnia naukowego doktora osobie, która spełniła warunki wynikające z art. 14 ust. 2 pkt 1-4, z art. 73 w związku z art. art. 2, 7 i 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 35 ust. 5 w związku z art. 53 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z art. 73 w związku z art. art. 2, 7, 31 ust. 3, 87 ust. 1, 88 ust. 2 i 92 Konstytucji RP;

3) § 9 ust. 1 in fine oraz § 14 Statutu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyjętego na posiedzeniu plenarnym w dniu 19 kwietnia 1991 roku ze zmianami przyjętymi na posiedzeniach plenarnych w dniach 9 marca 1994 roku i 31 stycznia 2003 roku (niepublikowane):

a. z art. art. 45 ust. 1, 73, 77 ust. 2 i 78 w związku z art. art. 2, 1, 31 ust. 3, 87 ust. 1 i 88 ust. 2 Konstytucji RP oraz

b. z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku w związku z art. 9 Konstytucji RP;

o zbadanie zgodności art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z art. 73 Konstytucji RP;