Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dokumentacja medyczna - regulacja prawna K 22/05

O stwierdzenie, że:

1. art. 18 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

2. § 53 ust. 3 zd. 2, § 54 ust. 6 oraz § 54a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania są niezgodne z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że wykraczając poza upoważnienie ustawowe określają obowiązki ponoszenia kosztów udostępniania dokumentacji przez organy lub podmioty uprawnione i górną granicę stawki za jedną stronę dokumentacji medycznej;

3. § 16 ust. 3 zd. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" jest niezgodny z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej i z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że wykraczając poza upoważnienie ustawowe określa obowiązek ponoszenia kosztów udostępniania dokumentacji przez pracownika;

4. § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności jest niezgodny z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej i z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że wykraczając poza upoważnienie ustawowe określa obowiązek ponoszenia kosztów udostępniania dokumentacji przez organy lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-6 i ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;

5. § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2002 roku w sprawie dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest niezgodny z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej i z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że wykraczając poza upoważnienie ustawowe określa obowiązek ponoszenia kosztów udostępniania dokumentacji przez organy lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 18 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej;