Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie apelacji bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych SK 81/06

O stwierdzenie, że:

I  art. 3701 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dopuszcza możliwość odrzucania przez sąd pierwszej instancji apelacji sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niespełniającej wymagań określonych w art. 368 § pkt 1-3 i pkt 5 cytowanej ustawy, bez uprzedniego wezwania przez sąd do usunięcia tych braków jest niezgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;

II art. 3701 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim dopuszcza możliwość odrzucania przez sąd drugiej instancji apelacji sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, niespełniającej wymagań określonych w art. 368 § pkt 1-3 i pkt 5 cytowanej ustawy, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji, a sąd drugiej instancji dostrzeże braki, do których strona nie była wezwana, bez uprzedniego wezwania przez sąd drugiej instancji do uzupełnienia tych braków na podstawie art. 373 ww. ustawy jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP;