Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenie sędziów sądów powszechnych. P 73/08

Czy:

a) przepis § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu powszechnego jest zgodny z art. 10 ust. 1, art. 176 ust. 2 i art. 216 ust. 1 Konstytucji RP, z uwagi na kształtowanie w regulacji pod ustawowej wysokości wydatków publicznych w postaci wynagrodzeń sędziów, stanowiących instytucję ustrojową sądów;

b) przepis art. 91 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów są zgodne z art.10 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na brak precyzyjnego i szczegółowego zakresu upoważnienia ustawowego oraz swobodę Prezydenta RP w ustaleniu wysokości przeliczników, skutkującą niedoszacowaniem wskaźnika procentowego stawki podstawowej wynagrodzenia sędziego sądu powszechnego do odpowiedniego i znaczącego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej i gospodarce narodowej, dokonanego od 1 lipca 2007 roku w następstwie powszechnego obniżenia składki rentowej;

c) przepisy art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2007 roku - Ustawa budżetowa na rok 2007, art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2008 roku - Ustawa budżetowa na rok 2008 i § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów, kształtujące w latach 2007 i 2008 poziom wynagrodzenia sędziego sądu rejonowego z pominięciem bardzo dobrych wskaźników ekonomicznych Państwa Polskiego, faktu istotnego obniżenia składki rentowej dla ogółu pracowników i związanego z tym znaczącego wzrostu przeciętnego i minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej są zgodne z art. 178 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej dnia 4 listopada 1950 roku w Rzymie, w zakresie w jakim osłabiają ustrojowy autorytet Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i w sposób sprzeczny z dobrem Państwa Polskeigo budzą wątpliwości co do niezależności i bezstronności sędziego kraju Unii Europejskiej z uwagi na jego status materialny, wynikający z relatywnego obniżenia od dnia 1 lipca 2007 roku wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych w stosunku do poziomu płac w państwowej sferze budżetowej i pozostający jednocześnie w rażącej dysproporcji do sytuacji dochodowej w innych zawodach prawniczych;

d) przepis § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego asesora sądowego, sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego jest zgodny z art. 32 i art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 7 a) pkt i Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 1966 roku w zakresie, w jakim gwarantuje godziwy zarobek i równe wynagrodzenie za pracę równej wartości bez jakiejkolwiek różnicy, mając na względzie zasady ukształtowania warunków wynagrodzenia sędziów i asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych w art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku - Prawo o ustroju sądów administracyjnych w związku z przepis § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów w części określającej stawki wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego;