Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej K 7/16

Wniosek o zbadanie zgodności:
1. a) art. 23a ust. 1-3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym,
b) art. 16 i art. 16a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji,
c) art. 23 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej,
d) art. 11f ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej,
e) art. 39 ust. 3-5 ustawy z dnia 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie,
f) art. 36 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia,
g) art. 14, art. 128 ust. 1 pkt 2 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu,
h) art. 57 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
i) art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
j) art. 109 i art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
k) art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
l) art. 30 i art. 30a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
- w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej z art. 78 Konstytucji RP związku z art. 40 i art. 41 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 13 w związku z art. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
2) a) art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych,
b) art. 95a § 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
- w zakresie, w jakim przepisy te nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego z art. 78 Konstytucji RP w związku z art. 40 i art. 41 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 13 w związku z art. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.