Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przeprowadzania w postępowaniu odwoławczym dowodu zgłoszonego przez powoda w celu wykazania okoliczności, która została ustalona w wyroku przez sąd orzekający odmiennie niż podniósł to powód. SK 31/09

O zbadanie zgodności art. 381 w związku z art. 368 § 1 pkt 4 i art. 47912 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust.1 Konstytucji RP;