Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania rent socjalnych osobom, które ukończyły 25 lat. SK 37/09

O zbadanie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej z:

- art. 67 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis ten pozbawia prawa do zabezpieczenia społecznego osobę całkowicie niezdolną do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed rozpoczęciem aktywności zawodowej - w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, ale po ukończeniu 25 roku życia;

- art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis ten nie przyznaje prawa do renty socjalnej osobie, która ukończyła 25 rok życia i odpowiednio jak osoba, która nie ukończyła tego wieku, jest całkowicie niezdolna do pracy ze względu na naruszenie sprawności organizmu powstałe w okresie nauki lub nauki w szkole wyższej;

- art. 2 Konstytucji RP i wyrażoną w nim zasadę sprawiedliwości społecznej w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis ten, poprzez zastosowanie kryterium wieku, w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny różnicuje sytuację prawną obywateli całkowicie niezdolnych do pracy i niepełnosprawnych, pozbawiając niektórych z nich prawa do zabezpieczenia społecznego zagwarantowanego w Konstytucji RP;