Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie odwołującego kosztami postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą SK 74/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 186 ust. 6 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych „w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje, aby odwołujący poniósł całość kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w sytuacji, w której zamawiający, w toku postępowania odwoławczego, uznał część zarzutów odwołania zgodnie z treścią żądania odwołującego" z art. 45 ust 1 w związku z art. 2, art. 31 ust 3, art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.