Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zobowiązanie właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania siebie jako osoby, która prowadziła pojazd oraz możliwość doręczenia wezwania do wskazania komu powierzono pojazd, osobie innej niż adresat SK 91/23

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)    art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, ze zm.) w związku z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) - w zakresie w jakim zobowiązują właściciela pojazdu lub jego posiadacza do wskazania siebie jako osoby, która prowadziła pojazd,
z art. 42 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    art. 132 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, ze zm.) w związku z art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1124) oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 988, ze zm.) - w zakresie w jakim umożliwia doręczenie wezwania do wskazania komu powierzono pojazd osobie innej niż adresat - właściciel pojazdu lub jego posiadacz podczas „chwilowej nieobecności” adresata,
z art. 42 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.