Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Okresy składkowe; zatrudnienie za granicą osób, które powróciły do kraju po 22 lipca 1944 roku i zostały uznane za repatriantów. P 38/10

Czy przepis art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim zatrudnienie za granicą osób, które powróciły do kraju po 22 lipca 1944 roku i zostały uznane za repatriantów, uznaje za okresy składkowe tylko wobec tych osób, które w tym czasie nie były obywatelami polskimi;