Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego P 23/06

Czy art. 254 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 lit. b ustawy z dnia 10 stycznia 2003 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks postępowania karnego, ustawy o  świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;