Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wliczanie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z religii albo etyki U 7/07

O stwierdzenie niezgodności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z następującymi przepisami Konstytucji RP:

1) art. 25 ust. 2, to jest z zasadą bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych;

2) art. 32 ust. 1 i 2, to jest z zasadą równości wobec prawa i prawem do równego traktowania przez władze publiczne oraz z zasadą niedyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny;

3) art. 53 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1, to jest z prawem rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania religijnego i moralnego przy uwzględnieniu stopnia dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz przekonań;

ponadto wnioskodawcy wnoszą o stwierdzenie niezgodności wyżej wymienionego rozporządzenia z następującymi przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania:

4) z art. 6 ust. 2, to jest z zakazem zmuszania obywateli do niebrania udziału w czynnościach i obrzędach religijnych ani do udziału w nich;

5) z art. 10 ust. 1, to jest normą stanowiącą, iż Rzeczpopsolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań;

6) z art. 20 ust. 2, to jest normą stanowiącą, że nauczanie religiidzieci i młodziezy jest sprawą wewnętrzną związków wyznaniowych;

7) z art. 20 ust. 3, to jest z normą, iż zasady nauczania religii uczniów szkół publicznych i wychowanków przedszkoli publicznych w szkołach i przedszkolach okresla ustawa;