Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie karne K 23/15

Wniosek o zbadanie zgodności:
1) art. 311 § 3 i § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 90 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą poprawnej legislacji;
2) art. 552a § 1 ustawy – Kodeks postępowania karnego, dodanego przez art. 1 pkt 192 ustawy z dnia 27 września 2013 roku, powołanej w punkcie 1, w związku z art. 59a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, dodanym przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 2013 roku, powołanej w punkcie 1, w brzmieniu nadanym przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim nakłada na Skarb Państwa obowiązek odszkodowawczy z tytułu wykonywania środków przymusu w sprawie, w której umorzono postępowanie na podstawie art. 59a Kodeksu karnego wtedy, gdy podlegająca kompensacji szkoda lub krzywda nie wynikały z niezgodnego z prawem działania lub zaniechania organu prowadzącego postępowanie, z art. 216 i art. 220 w związku z art. 1 i art. 2 Konstytucji RP.