Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Powierzenie przez Radę Ministrów Polskiemu Funduszowi Rozwoju kompetencji do realizacji programu rządowego udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego - Tarcza finansowa K 10/23

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) pkt 6.3 zdanie 2, pkt 6.4.4, pkt 6.6.1 ppkt l(i) załącznika do uchwały Rady Ministrów nr 50/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu rządowego „ Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” (dalej: „Tarcza 1.0”), pkt 6.3 zdanie 2, pkt 6.4.4, pkt 6.6.1 ppkt l(i) załącznika do uchwały Rady Ministrów nr 51/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r. w sprawie programu rządowego „ Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” (dalej: „Tarcza DP”) oraz pkt 6.3 zdanie 2, pkt 6.4.4, pkt 6.6.1 ppkt l(i) załącznika do uchwały Rady Ministrów nr 2/2021 Rady Ministrów z dn. 5 stycznia 2021 r. w sprawie Tarczy finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm (dalej: „Tarcza 2.0”) są niezgodne z:

a) art. 21a ust. 1 ustawy z dn. 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (dalej: „u.s.i.r."),
b) art. 7 w zw. z art. 2 Konstytucji RP;

2) pkt 6.4.2, pkt 6.4.4 i pkt 7.1 Tarczy 1,0, pkt 6.4.2, pkt 6.4.4 i pkt 7.1 Tarczy DP oraz pkt 6.4.2, pkt 6.4.4 i pkt 7.1 Tarczy 2.0 są niezgodne z:

a) art. 21a ust. 2 u.s.i.r.,
b) art. 7 w zw. z art. 2 Konstytucji RP;

3) pkt 6.4.4 ppkt 2, pkt 6.4.3, pkt 6.4.5 zdanie 2, pkt 6.4.6 zdanie 2, pkt 6.5.2 ppkt 1 i pkt 6.6.2 ppkt 1Tarczy 1.0, pkt 6.4.4 ppkt 2, pkt 6.4.3, pkt 6.4.5 zdanie 2, pkt 6.4.6 zdanie 2, pkt 6.5.2 ppkt 1 i pkt 6.6.2ppkt 1 Tarczy DP oraz pkt 6.4.4 ppkt 2, pkt 6.4.3, pkt 6.4.5 zdanie 2, pkt 6.4.6 zdanie 2, pkt 6.5.2 ppkt 1 i pkt 6.6.2 ppkt 1 Tarczy 2.0, w zakresie, w jakim: (i) przyznają Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (dalej: „PFR”) uprawnienie do niestosowania „Procedury Akceptacji”, (ii) pozbawiają Radę Ministrów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych kompetencji w zakresie koordynacji i monitorowania realizacji programów oraz (iii) pozbawiają Radę Ministrów oraz ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw finansów publicznych kompetencji w obszarze współdecydowania o sposobie realizacji zadań publicznych przezPFR, są niezgodne z:

a) art. 21a ust. 1 u.s.i.r.,
b) art. 7 w zw. z art. 2 Konstytucji RP;

4) pkt 3.1 akapit 2 zdanie 1 i pkt 3.1 akapit 7 Tarczy 1.0, pkt 3.1 akapit 2 zdanie 1 Tarczy DP (w brzmieniu pierwotnym), pkt 3.1 akapit 6 zdanie 1 Tarczy DP (w brzmieniu nadanym uchwałą RM nr 69/2020 z dn. 8 czerwca 2020 r.) i pkt 3.1 akapit 2 Tarczy 2.0 w zakresie, w jakim umożliwiają PFR władcze rozstrzyganie o przyznaniu lub zwrocie pomocy finansowej w formie aktu o charakterze cywilnoprawnym, są niezgodne z:
a) art. 21a ust. 2 w zw. z art. 21 ust. 2b u.s.i.r. w zw. z art. 7 Konstytucji RP,
b) art. 2 oraz art. 20 w zw. z art. 31 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

5) pkt 3.1 akapit 2 zdanie 1 i pkt 3.1 akapit 7 Tarczy 1.0, pkt 3.1 akapit 2 zdanie 1 Tarczy DP (w brzmieniu pierwotnym), pkt 3,1 akapit 6 zdanie 1 Tarczy DP (w brzmieniu nadanym uchwałą RM nr 69/2020 z dn. 8 czerwca 2020 r.) oraz pkt 3.1 akapit 2 Tarczy 2.0, w zakresie, w jakim nie przewidują obowiązku sporządzenia przez PFR uzasadnienia wydawanych decyzji, są niezgodne z:

a) art. 7 i art. 61 ust. l w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
b) art. 2 Konstytucji RP,
c) art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP,
d) art. 77 ust. 2 w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
e) art. 78 Konstytucji RP;

6) art. 21 a ust. 4 u.s.i.r. w zakresie, w jakim nie wskazuje źródeł finansowania wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych przez PFR wskutek realizacji programu rządowego, jest niezgodny z art. 216 ust. 1 oraz art. 219 ust. 1 w zw. z art. 2, art. 7 i art. 10 Konstytucji RP;

7) art. 21aa u.s.i.r. jest niezgodny z art. 119 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji RP;

8) art. 21aa ust. 1-6 u.s.i.r. są niezgodne z art. 219 ust. 1 Konstytucji RP;

9) art. 21 aa ust. 7 u.s.i.r. jest niezgodny z art, 2 Konstytucji RP.