Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wspólne rozliczenie małżonków z podatku dochodowego K 8/03

O stwierdzenie niezgodności art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim określona w nim metoda preferencyjnego obliczenia podatku od skumulowanych dochodów małżonków wyklucza jej stosowanie wobec:
- podatników, których małżonkowie zmarli w ciągu roku podatkowego,
- podatników, których małżonkowie zmarli w ciągu roku podatkowego, lecz przed upływem terminu do złożenia zeznań (30 kwietnia każdego roku) i nie zdołali podpisać przed śmiercią zeznania podatkowego,
z zasadą ochrony i opieki RP nad małżeństwem i rodziną, tj. art. 18 i 71 ust. 1 Konstytucji RP oraz zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasadę sprawiedliwości społecznej i wynikającą z niej zasadę zaufania obywatela wobec państwa i stanowionego przez nie prawa, tj. art. 2 Konstytucji RP;