Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa lustracyjna K 29/05

O stwierdzenie, że ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 roku o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne jezt niezgodna z:

1) art. 6 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i normami preambuły Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 15 grudnia 1992 roku w związku z art. 1, 3, 23 i normami prawnymi wyrażonymi w Preambule Statutu Rady Europy przyjętego w dniu 6 maja 1949 roku w Londynie w związku z przepisami pkt 11-13 i 15 Rezolucji z dnia 27 czerwca 1996 roku nr 1096 Zgromadzenia Parlamentu Rady Europy i w związku z pkt 15 i 16 - stanowiącego jej integralną część - Raportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w związku z art. 91 ust. 1-3 i art. 241 ust. 1 Konstytucji RP;

a tym samym jest niezgodna z:

2) preambułą do Konstytucji RP gwarantującą prawa obywatelskie, zapewniającą działaniu instytucji publicznych rzetelność i sprawność, a także prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości;

3) art. 2 Konstytucji RP stanowiącym, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej;

4) art. 5 Konstytucji RP w zakresie w jakim stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela;

5) art. 9 Konstytucji RP stanowiącym, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego;

6) art. 31 ust. 1 i ust. 3 Konstytucji RP w zakresie w jakim gwarantują, że wolność człowieka podlega ochronie prawnej, a ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony wolności i praw innych osób, a ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw;

7) art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim gwarantuje, że wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez włądze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym z jakiejkolwiek przyczyny;

8) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie w jakim gwarantuje prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy;

9) art. 47 Konstytucji RP w zakresie w jakim gwarantuje prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o życiu osobistym;