Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki udzielenia koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych P 25/05

Czy:

1. art. 131 pkt 5 ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku - Prawo telekomunikacyjne na podstawie którego skreślony został art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 listopada 1990 roku o łączności, która utraciła moc z dniem 24 sierpnia 2003 roku na podstawie art. 95 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku - Prawo pocztowe, jest zgodny z art. 2, art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

2. art. 142 ust. 1 pkt 1a i ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku - Prawo telekomunikacyjne, która utraciła moc z dniem 3 września 2004 roku na podstawie art. 234 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne jest zgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;

3. art. 151 ustawy z dnia 21 lipca 2000 roku - Prawo telekomunikacyjne, która utraciła moc z dniem 3 września 2004 roku na podstawie art. 234 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne w zakresie, w jakim ustala dzień 1 stycznia 2001 roku jako datę jej wejścia w życie, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

4. art. 224 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne jest zgodny z art. 32 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP;