Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od osób świadczących alimenty. P 19/09

Czy art. 446 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, rozumiany w ten sposób, że:

- ogranicza możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych do osoby, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, do potrzeb tej osoby oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego oraz

- wymaga zachowania związku przyczynowego pomiędzy śmiercią bezpośredniego poszkodowanego a czynem niedozwolonym powodującym szkodę u następcy prawnego bezpośredniego poszkodowanego

z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP;