Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustanowienie przez organ podatkowy zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w oparciu o przesłankę uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego SK 27/23

Skarga konstyucyjna o zbadanie zgodności:

1) art. 33 § 1 i art. 33 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. „w zakresie, w jakim uprawnia organ podatkowy do ustanowienia zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego w przybliżonej wysokości na majątku podatnika z uwagi na uzasadnioną obawę niewykonania zobowiązania”, z:
a) art. 64 ust. 1-3 w związku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) art. 21 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 w związku z art. 31 ust.3 Konstytucji,
c) art. 20 w związku z art. 22 w związku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

2) art. 181 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa   (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, ze zm., w brzmieniu obowiązującym od 6 maja 2006 r.) w związku z art. 187 § 3 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r.) w związku z art. 122 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r.) w związku z art. 127 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r.) i art. 126 (w brzmieniu obowiązującym od 11 maja 2014 r.), art. 129 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r.), art. 191 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r.), art. 192 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r.) i art. 207 § 2 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r.) w związku z art. 179 § 1 (w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2011 r.) „w zakresie w jakim umożliwiają organowi podatkowemu drugiej instancji wydanie decyzji w przedmiocie zabezpieczenia zobowiązań podatkowych w oparciu o materiały dowodowe niewłączone do akt postępowania podatkowego, a znane organowi podatkowemu i niezakomunikowanie i nieudostępnione podatnikowi w toku postępowania przed organem I instancji oraz II instancji — mimo ciążącego na organie II instancji obowiązku ponownego zbadania przesłanek do wydania decyzji zabezpieczającej w sytuacji, gdy brak jest skonkretyzowanych ustawowych przesłanek takiego działania, a decyzja organu odnośnie włączenia, a następnie ujawnienia materiałów z postępowania karnego jest uzależniona od niczym nieskrępowanego uznania organu podatkowego”, z:
a) art. 45 ust 1 w związku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
b) art. 78 w związku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
c) art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
d) art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 20, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji.