Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roszczenie o naprawienie szkody obejmującej utracone korzyści, wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną; Kodeks postępowania administracyjnego. SK 46/12

O zbadanie zgodności art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7, art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie w jakim przepis ten do roszczeń o naprawienie (wynagrodzenie) szkody obejmującej utracone korzyści (lucrum cessans), wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem 1 września 2004 roku, nakazuje zastosowanie art. 160 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w brzmieniu w jakim przepis ten obowiązywał do dnia 30 września 2003 roku;

o zbadanie zgodności:

- art. 160 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego z art. 8 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 190 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 32 ust. 1, art. 77 ust. 1 i art. 190 ust. 1 Konstytucji RP;

- art. 61 § 6 i art. 62 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym z art. 10, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 1, art. 95 ust. 1, art. 174, art. 175, art. 178 ust. 1 i art. 190 ust. 1 Konstytucji RP;