Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek złożenia ślubowania przez sędziów TK wobec Prezydenta RP K 18/16

Wniosek o zbadanie zgodności art. 21 ust. 1 zdanie 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej dnia 4 listopada 1950 roku w Rzymie.