Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana wysokości zwolnień od podatku akcyzowego na biopaliwa U 4/07

O zbadanie zgodności:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z art. 1 protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego w Paryżu dnia 20 marca 1952 roku;

3) § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z art. 3 ust. 1 dyrektywy 2003/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych;

4) § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z art. 65 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym;