Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Orzekanie przez referendarza sądowego w przedmiocie ustanowienia w postępowaniu cywilnym pełnomocnika z urzędu SK 97/19

Sprawa połączona ze sprawą SK 16/20 i rozpoznawana pod wspólna sygnaturą SK 97/19.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:

1)  art. 117 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, „w jakim uzależnia ustanowienie pełnomocnika z urzędu od stwierdzenia przez sąd potrzeby ustanowienia takiego pełnomocnika”

z art. 2, art. 32 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

2)  art. 123 § 2 w związku z art. 117 § 5 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, „w jakim umożliwia referendarzom sądowym dokonywanie ocen zasadności ustanowienia pełnomocnika z urzędu, a zatem w zakresie, w jakim umożliwia referendarzom sądowym dokonywanie ocen charakteru spraw lub stopnia rozeznania stron w mechanizmach procedur sądowych”

z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 39823 § 2 zdanie drugie ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, „w jakim orzeczenia referendarzy sądowych w przedmiocie zwolnienia strony od kosztów sądowych lub ustanowienia dla niej pełnomocnika i urzędu uznaje za orzeczenie sądu wydane w I instancji i w zakresie, w jakim uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez sąd zgodnie z zasadą dwuinstactjności”

z art. 2, art, 45 ust. i, art. 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji RP.