Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o zgromadzeniach. K 44/12

O zbadanie zgodności:

1) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

O zbadanie zgodności:

A) art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

B) art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

C) art. 7a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniunadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu PrawObywatelskich i Politycznych;

D) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

E) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach zprzepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

F) ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;

G) art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach wbrzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo ozgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21 Międzynarodowego Paktu PrawObywatelskich i Politycznych;

H) art. 13a ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 września 2012 roku o zmianie ustawy - Prawo ozgromadzeniach z przepisami art. 2, art. 32 i art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z przepisami art. 11 i 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także przepisem art. 21. Międzynarodowego Paktu PrawObywatelskich i Politycznych;

O zbadanie zgodności:

1. art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w części zawierającej zwrot "co najmniej 15 osób” z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2. art. 3 ust. 1 ustawy wskazanej w pkt 1 w zakresie w jakim wyłącza prawo organizowania zgromadzenia przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 29 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 roku oraz art. 15 Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku,

3. art. 6 ust. 2b, art. 7a oraz art. 8 ust. 2 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 2, art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 78 Konstytucji RP, a także z art. 11 oraz z art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 roku,

4. art. 9 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 78 w związku z art. 57 Konstytucji RP oraz z art. 13 w związku z art. 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

5. art. 10 ust. 3 ustawy wskazanej w pkt 1 z art. 2 oraz art. 57 Konstytucji RP;