Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy (sąd, którego właściwość do rozpoznania danej sprawy określa ustawa) SK 41/15

Sprawa połączona z SK 42/15, SK 43/15 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 41/15)

Połączone skargi konstytucyjne o zbadanie konstytucyjności paragrafu 2 ust. 2 pkt 1 i § 2 ust. 3 pkt 1 zarządzenia nr 17 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego i zakresu ich działania (akt prawny nieopublikowany), w brzmieniu nadanym im przez § 1 zarządzenia nr 15 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2009 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów orzeczniczych w Izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego i zakresu ich działania (akt prawny nieopublikowany) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 2 Konstytucji RP i art. 2 Konstytucji RP.