Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia SK 74/06

O stwierdzenie, że art. 4249 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 3989 § 2 zd. 2 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1, art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;