Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podział gminy na okręgi wyborcze skutkujący dysproporcją między liczbami mieszkańców tych okręgów przypadającymi na pojedyncze mandaty przedstawicielskie co przekłada się na różną siłę głosów wyborców SK 79/19

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 419 § 2 pkt 1 w związku z art. 418 § 1, art. 419 § 3 oraz 421 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy w zakresie, w jakim nie zabezpiecza przysługującego wyborcy podmiotowego prawa do równości wyborów do organów stanowiących podstawowych jednostek samorządu terytorialnego przez brak gwarancji jednakowej siły głosu każdego wyboru z art. 169 ust. 2 zdanie pierwsze w związku z art. 31 ust 3 art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 Konstytucji RP.