Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o Policji. K 1/08

O zbadanie zgodności:

1) art. 6b ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 21 lipca 2006 roku o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim wyłącza policjantów z kręgu osób, które mogą być powołane na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego i Komendanta Stołecznego do spraw służb wspomagających działalność policji z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji RP;

2) art. 25a ust. 1 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim uniemożliwia on policjantowi przeniesienie na własną prośbę do służby w Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego z art. 32 Konstytucji RP;

3) art. 35a ust. 1 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim nie ustala zasad poddawania policjanta procedurze określającej jego predyspozycje do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych, zakresu badań, jak i minimalnych kryteriów oceny ich wyników z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP;

4) art. 35a ust. 5 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

5) art. 41 ust. 2 pkt 9 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim ustala dwunastomiesięczny termin trwania zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych, spowodowanego prowadzeniem postępowania karnego lub skarbowego z art. 2 i art. 42 ust. 3 Konstytucji RP;

6) art. 62 ust. 2 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim nie określa przesłanek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym na żądanie przełożonego właściwego w sprawach osobowych z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

7) art. 62 ust. 8 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim nie zawiera wytycznych do wydania rozporządzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;

8) art. 62a ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim zobowiązuje policjanta do informowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych o podjęciu przez małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie rodzinnym określonego w tym przepisie zajęcia z art. 2 w związku z art. 51 ust. 2, art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

9) art. 94 ust. 1a ustawy powołanej w pkt 1 z art. 2, art. 32 i art. 46 Konstytucji RP;

10) art. 95 ust. 2 pkt 9 ustawy powołanej w pkt 1 z art. 2, art. 32 i art. 46 Konstytucji RP;

11) art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim policjantom, którzy podjęli służbę przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ogranicza wymiar ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe i dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby do ostatnich 3 lat służby z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 i art. 66 ust. 2 Konstytucji RP;