Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pominięcie funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w odrębnym systemie emerytalnym właściwym dla służb mundurowych K 7/20

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) art. 1, art. 18a ust. 1 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

2) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych

z art. 32 oraz art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP.